بازگشت
«فرهنگ اطلس» حاوی تمامی کلمات موجود در آخرین نسخه معتبرترین دیکشنری‌های مرجع انگلیسی به انگلیسی است، تعداد معانی و معادل‌های فارسی ارائه ‌شده براي هر كلمه انگليسي و حتی اولویت‌بندی معانی ذکر شده در فرهنگ اطلس با دیکشنری‌های مرجع انگليسي مطابقت داشته و از اين نظر حتي با فرهنگ‌‌هاي معتبر و منتشر شده ديگر نيز تفاوت اساسي دارد. به عنوان مثال، اگر يك كلمه در ديكشنري مرجع انگليسي به انگليسي داراي 21 رديف معني و تعريف انگليسي است، همين كلمه در «فرهنگ اطلس» نيز داراي 21 رديف معني و در هر رديف حاوي چند معادل فارسي مي‌باشد.