بازگشت

نسل فرهنگهای فرامدرن، تجدید حیات نسلهای قدیمى‌تر و حاصل بارورى آنهاست. مثل شاخة جوان كه مى‌‏روید، چون نوبت او و زمانة اوست. شاخة نو ادامة ریشة كهن است، رشد و بقای شاخه در این است که به پیوند و پیمان خود با ریشه و اصل وفادار بماند و برای بالیدن دلبستة خورشید باشد و روى از آن برنگرداند.

دکتر مهشید مشیری


مهندسی فرهنگ‌نویسی

فرهنگ‌ اطلس، با استفاده از طراحی یک سیستم جامع «مهندسی فرهنگ‌نویسی» که برای نخستین ‌بار در کشور و توسط این موسسه معرفی شد، تهیه و تدوین شده است. مهم‌ترین قابلیت این سیستم جامع، بالا بردن دقت در ساختار متون مترجمان و فرهنگ‌نویسان و کنترل برابرسازی و تطبیق متون ترجمه شده با دیکشنری‌های مرجع انگلیسی است.

169 گزارش احتمال خطا در روند تطبیق فرهنگ اطلس با آکسفورد و لانگمن به تیم فرهنگ‌نویسی ارائه گردید که در هر گزارش از صفر تا دهها احتمال خطا لیست و در نهایت رفع اشکال شده است. از این رو فرهنگ اطلس نه تنها یک دیکشنری کامل و مرجع می‌باشد بلکه اولین و تنها دیکشنری تطبیقی دوزبانه در ایران نیز به شمار می‌رود.

ایرج مظفری
طراح سیستم مهندسی فرهنگ نویسی