بازگشت

case the joint

(عامیانه) (قبل از دزدی در جایی) سروگوش آب دادن ؛ [جایی را] شناسایی کردن