بازگشت

too many cooks (spoil the broth)

(ضرب‌المثل) آشپز که دوتا شد‌، آش یا شور می‌شود یا بی‌مزه