بازگشت

give sb the (old) heave-ho

(مفرد) (غیررسمی) قال کسی را کندن (با اخراج یا خاتمه دادن به رابطه با وی) ؛ فاتحۀ کسی را خواندن