بازگشت

on approval

(کالا) به شرط پسند مشتری (که در صورت عدم رضایت او برگردانده شوند) ؛ اگر مشتری بپسندد