بازگشت

it doesn't amount to a hill of beans

(آمریکایی، غیررسمی) چیز بی‌ارزش ؛ یک مشت ارزن ؛ یک پول سیاه