بازگشت

a cog in the machine/wheel

(غیررسمی) مهرۀ ناچیز (شخصی که در تشکیلات یا فرایندی بزرگ نقش کوچکی ایفا می‌کند)